eau_slide2_logoบรรยากาศในการบรรยายพิเศษเรื่อง “งานวิจัยมาประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม”
โครงการบริการวิชาการชุมชน โดยภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล
วันศุกร์ที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2553 ณ ห้องสุทธามงคล ชั้น 2
อาคารเฉลิมพระเกียรติ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเซีย

งานวิจัยนักศึกษาระดับประญญาโท “การทดสอบเครื่องฟอกอากาศแบบใช้ไฟฟ้าเพื่อดักจับเชื้อวัณโรคและเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนในอากาศ”

Page 2 of 2