logo_psuวันนี้อัลไพน์ขอนำเสนอการนำผลิตภัณฑ์แผ่นฟอกอากาศเข้าไปใช้งานในอาคารที่เป็นระบบแอร์รวม
ในพื้นที่อาคาร ถ้าไม่ใช่ระบบแอร์รวมหรือ AHU

logo_psuนวัตกรรมใหม่ชิ้นนี้ ได้รับการออกแบบโดยหลักการทางวิศวกรรมหลายสาขา
ร่วมกับเทคนิคทางการแพทย์และพัฒนาเป็นระยะเวลากว่าทศวรรษ
จึงสามารถควบคุมเชื้อโรคในอากาศไม่ให้แพร่กระจาย

logo_psuบรรยากาศในการประชุมทางวิชาการวิศวกรรมศาสตร์ ครั้งที่ 8
“การพัฒนานวัตกรรมสู่ระดับสากล”
คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
วันพฤหัสบดีที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2553 ณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ วิทยาเขตหาดใหญ่ จ.สงขลา

tropical1


การทดสอบเครื่องฟอกอากาศแบบใช้ไฟฟ้าเพื่อดักจับเชื้อวัณโรค
และเชื้อไวรัสที่ปนเปื้อนในอากาศ
(VALIDATION OF ELECTRONIC AIR FILTER FOR FILTRATING MYCOBACTERIUM TUBERCULOSIS AND VIRUS  FROM CONTAMINATED AIR)

Page 1 of 3